Официални правила

за участие в игра на POP UP

 

  1. Общи условия

 

1.1 Настоящите  Общи условия /“Условията“/ уреждат начина на провеждане на играта на POP UP /“Играта“/, влизат в сила на 20.05.2021 г. и важат за всички участници.

1.2 Периодът за провеждане на Играта е от 20.05.2021 г. до 01.06.2021 г. включително /“Периодът на провеждане“/.

1.3 Участието в играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта, Участниците недвусмислено заявяват/потвърждават, че са се запознали със съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.

1.4 Участниците в настоящата Игра дават своето съгласие "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД да съхранява, използва и споделя личните им данни с трети страни, където това е необходимо, съгласно задълженията на тази игра, като, но не само във връзка с уточняване подробностите относно предоставянето и доставката на предметните награди и др. Събираните лични данни от "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД са единствено и само във връзка с провеждането на Играта и  раздаването на наградите от нея.

1.5. Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на Интернет адрес: https://www.facebook.com/popup.econt

1.6. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила, като допълненията и/или измененията и промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: https://www.facebook.com/popup.econt/.

 

ІІ. Начало на играта

 

2.1. Играта стартира в 19:00 ч. на 20.05.2021 г. и ще продължи до 12:00 . на 01.06.2021 г. Играта ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила дати.

2.2. Организаторът на Играта има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.facebook.com/popup.econt/, при условията на т. 1.6. от Настоящите правила

ІІІ. Организатор и лица, предоставящи наградите

3.1. Организатор на Играта е "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 117047646, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. "Славянски" № 16 /"ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД или „Организаторът“/.

3.2. Наградите в настоящата игра ще бъдат предоставени от:

- СИАВИТ ЕООД - 2 тротинетки

- СИАВИТ ЕООД  - 1 триколка

IV. Платформа, в която се реализира играта и териториален обхват на играта

4.1. Платформата, в която се реализира играта на POP UP е: https://www.facebook.com/popup.econt/.

4.2. Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

V. Описание на наградите от Играта.

 

5.1. В рамките на играта ще бъдат раздадени общо 3 награди, както следва:

- 2 /две/ тротинетки;

- 1 /една/ триколка.

 

IV. Участие

6.1. Право на участие има всяко физическо лице, навършило 18 години с местожителство Република България, което е приело настоящите общи условия и е дало съгласие за обработка на личните му данни.

 6.2.   В настоящата игра НЕ могат да участват лица –управители, членове на управителни органи или служители на "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД, членове на техните семейства, както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

6.3 Участник в играта е всяко лице, което:

- е харесало страницата на Pop Up във Facebook : //www.facebook.com/popup.econt/ ;

- в коментар е отбелязало/тагнало човек, от който детето му би желало да получи подарък – някой от наградите в тази игра;

- е отбелязало/написало за кой подарък иска да участва. 

6.4. Участието в играта не е обвързано с покупка и е доброволно.

 

VII. Условия за участие и механика/механизъм на играта. Награди

7.1. След изтичане на срока на играта, със специален софтуер, Организаторът тегли печеливши от всички, които са харесали страницата на Pop Up във Facebook, в коментар са отбелязали любимия човек, от който детето им би желало да получи подарък и са посочили за кой вид подарък участват /тротинетка или триколка/.

7.2. В рамките на играта всеки участник има право да прави неограничен брой коментари и да посочва различни хора, от които иска детето му да получи подарък, но има право да спечели само една награда. 

VIII. Механика/механизъм на играта и Награди

8.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на една от 3 (трите) награди – 2 броя тротинетки с марка Scooter и 1 брой триколка с марка Pixy.

8.2.  Играта ще се реализира в периода, посочен в т. 2.1. от тези Общи условия, а печелившите участници -  2 /двама/ за тротинетка и 1 /един/ за триколка ще бъдат изтеглени от Организатора  чрез специална компютърна програма на 02.06.2021 г. 

8.3.   След определяне на спечелилите участници, Организаторът се свързва с тях чрез лично съобщение, за уреждане на подробностите по получаване на наградата.

8.4 Всеки спечелил участник предоставя на Организатора имейл адрес, трите си имена, адрес за доставка или адрес на офис на Еконт и телефон за доставка на спечелената награда.

8.5. При липса на предоставени от участника данни по т.8.4, Организаторът не носи отговорност за изпращане на наградата.

8.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени данни / невалиден телефонен номер за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена/ или по други, независещи от Организатора причини. 

8.7. В случай на липса на реакция от страна на спечелилия участник, което се счита за отказ от ползване на наградата или невъзможност за ползване, след изтичане на срок от 3 дни, Организаторът определя нов печеливш по същия ред, при участие на всички отговарящи на настоящите Общи условия.

8.8. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

8.9. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани е-мейли или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на това приложение; недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

8.10.  Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 3 (три) седмици  от провеждане на тегленето чрез куриерска фирма Еконт Експрес. 

8.11. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия. 

8.12. В случай, че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни. 

8.13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

8.14. Дължимият данък върху дохода на физическите лица, изчислен спрямо получената награда съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), ако такъв е дължим, ще бъде за сметка на Организатора. С настоящото, Организаторът уведомява печелившите участници, че ако получат награда, трите им имена и ЕГН ще бъдат съобщени на Национална агенция за приходите, за целите на деклариране и внасяне на дължимия данък във връзка с наградите, ако такъв е дължим.

8.15. Печелившият участник ще получи наградата си и в посочения срок, като предварително се уточни с Организатора за мястото и начина на предаване на наградата и оформянето на необходимите документи, нужни за изплащането на съответния данък, ако такъв е дължим. Печелившият участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като предостави на Организатора необходимите данни да изпращане на наградата посредством електронна поща, подпише необходимите за придобиване на собствеността документи, съгласно действащото законодателство в Република България, представи необходимите данни и удостовери писмено, че е получил наградата.

IX. Отговорност

 

9.1 Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини. 

9.2 Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. 

9.3 Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи. 

9.4 Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет). 

9.5 Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. 

9.6 Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

9.7.  При неточен или непълен адрес за доставка на наградите - в този случай организаторът се свързва с печелившия за доуточняване на коректния адрес.

9.8. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от Организатора причини, включително, но не само, настъпила повреда на наградата. 

9.9. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с възможността за достъп до информация във връзка с Играта, включително за възникнали технически проблеми по поддържането на Страницата на Играта. 

9.10. Организаторът не носи отговорност по отношение качеството и безопасността на наградите, ако последните са произведени или предоставени от трети лица.

X. Правни спорове

 10.1 Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, съгласно разпоредбите на българското законодателство.

XI. Прекратяване на Играта

11.1 Настоящата Игра може да бъде прекратена преди 01.06.2021 г. при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата игра.

11.2 Организаторът може да прекрати настоящата Игра при наличие на нарушение или злоупотреба с правилата на играта или при извънредни обстоятелства. 

11.3 Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване;

11.4 Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на Играта, както и за причините за това прекратяване на https://www.facebook.com/popup.econt . 

 

XII. Лични данни

 

12.1 Организаторът обработва личните данни на Участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящата Игра.

XIII. Действие

13.1. С участието си, участниците се съгласяват да спазват Правилата, включително техните срокове и условия, както и настоящите общи условия. Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на фейсбук  https://www.facebook.com/popup.econt и действат през целия период на провеждане на настоящата игра.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.

Прочети повече
Разбрах